Powrót Dr Michał Michałkiewicz
DYDAKTYKA  I rok IIŚ
i I rok IIŚ niestacjonarne
Tematyka wykładów

  
Tematyka wykładów z biologii sanitarnej z ekologią (I rok):

Zadania biologii sanitarnej. Podstawy mikrobiologii. Budowa komórki bakteryjnej. Skład chemiczny komórki. Kolonie bakteryjne. Odżywianie i oddychanie bakterii. Bakterie Gram dodatnie i ujemne. Wpływ czynników zewnętrznych na bakterie. Pożywki do hodowli bakterii. Wzrost i rozwój bakterii. Bakteriologiczna analiza sanitarna wody. Bakterie wskaźnikowe. Badanie ilościowe i jakościowe. Warunki bakteriologiczne jakom powinna odpowiadać woda do picia. Woda ze studni. Ujęcia z wód powierzchniowych. Fizyczne i chemiczne metody dezynfekcji wody. Dezynfekcja i dechloracja. Współczynnik fenolowy. Filtry powolne i pospieszne. Organizmy występujące w wodzie i metody ich zwalczania. Mikrobiologia powietrza. Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. Metody mikrobiologicznej analizy powietrza. Dezynfekcja powietrza. Podstawy hydrobiologii. Seston, plankton, bentos. Pochodzenie i typy jezior. Cyrkulacja i stagnacja. Zakwity. Rola azotu i fosforu w wodach. Trofia i saprobia - typy jezior i strefy w rzekach. Łańcuch pokarmowy w wodach powierzchniowych. Pasożyty i choroby zakaźne związane z wodą. Podstawy ekologii. Działy ekologii. Czynniki biotyczne i abiotyczne. Zakresy tolerancji organizmów. Grupy ekologiczne. Populacja i jej cechy. Struktura populacji. Współzależności antagonistyczne i nieantagonistyczne. Biocenoza. Struktura troficzna. Ekosystem i jego funkcjonowanie. Główne biomy świata. Ochrona zasobów przyrody. Ochrona wód, gleby i powietrza. Pyły, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany.