Powrót Dr Michał Michałkiewicz
DYDAKTYKA  III rok WTCh
Wprowadzenie do ćwiczeń

  
Zajęcia z biologii sanitarnej w ramach przedmiotu "Podstawy gospodarki wodno-ściekowej" dla studentów prowadzone są w laboratorium biologii sanitarnej (sala 324). W związku z tym, że w czasie swojej pracy każdy ma kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, dlatego studenci muszą zachować daleko idącą ostrożność i higienę pracy. Przed wejściem do laboratorium należy pozostawić wierzchnie okrycie w szatni i nałożyć fartuch laboratoryjny.

Studenci są zobowiązani do ścisłego wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia. Na ćwiczeniach obowiązują wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych.

Student przebywający w sali ćwiczeń jest zobowiązany do noszenia fartucha, który ochrania jego ubranie przed zanieczyszczeniem różnymi drobnoustrojami, przed zabrudzeniem i przed niszczącym działaniem odczynników chemicznych. W czasie wykonywania wszystkich ćwiczeń obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy pod żadnym pozorem smakować odczynników chemicznych, pożywek itp. materiału badawczego.

Podczas ćwiczeń nie można jeść, palić papierosów oraz wynosić z sali naczyń hodowlanych i preparatów. W laboratorium nie wolno trzeć palcami oczu, brać ołówków czy długopisów do ust, ślinić kartek przy przewracaniu itp. Wszystkie nieznaczne nawet skaleczenia lub poparzenia należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia. Po zakończeniu doświadczeń oraz przed wyjściem z sali ćwiczeń należy pamiętać o umyciu rąk. Należy mieć stale na uwadze, że przy pracy z materiałem pobranym z terenu (woda, ścieki, osad czynny, błona biologiczna itp.) można się spodziewać jego zanieczyszczenia drobnoustrojami zakaźnymi lub jajami pasożytów. Dlatego konieczna jest jak najdalej idąca ostrożność i czystość pracy. W przypadku rozlania badanego materiału lub hodowli bakterii na stole, podłodze albo odzieży, należy o tym natychmiast zawiadomić prowadzącego ćwiczenia.

Na każdym ćwiczeniu student otrzymuje podstawowe wyposażenie i odpowiedni dla danego ćwiczenia materiał doświadczalny. Student powinien zawsze sprawdzić stan powierzonego mu sprzętu (np. mikroskopu, szkła laboratoryjnego, aparatury itp.), za który odpowiada materialnie. Na stołach laboratoryjnych należy zachować porządek. Zużyte szkło, jak probówki, pipety, płytki z hodowlami oraz preparaty, składa się w miejscu wskazanym przez osobę prowadzącą ćwiczenia. Lampy mikroskopowe, wagi i palniki włącza się tylko na czas korzystania z nich. Opuszczając laboratorium należy sprawdzić czy palniki są pogaszone i czy aparatura (oprócz termostatów, lodówek) została wyłączona z sieci.

Do wykonania ćwiczeń można przystąpić dopiero po przyswojeniu wiedzy teoretycznej w zakresie przerabianego materiału. Obowiązuje także znajomość materiału z poprzednich ćwiczeń i z wykładów. Dla sprawnego i dokładnego wykonania zadań powinno się ustalić plan pracy. W czasie wykonywania zadań poczynione obserwacje muszą być dokładnie zanotowane, a obrazy mikroskopowe narysowane wiernie. Obowiązkiem ćwiczącego, oprócz wykonania poszczególnych zadań, jest wykonanie pisemnego sprawozdania z ćwiczeń oraz pozytywne zaliczenie kolokwiów.

W pracowni znajduje się gaśnica przeciwpożarowa, koc gaśniczy oraz apteczka ze środkami pierwszej pomocy. Używanie ich do innych celów jest zabronione.

Bardziej szczegółowych informacji podczas ćwiczeń udziela prowadzący zajęcia.